نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی


قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی:

1- فایل برنامه ی جدید، نسخه ی شماره ی 3 را از بخش آرشیو ذریافت نمایید.

2- آزمایشگاه های معماری و منطقی-معماری و کارگاه کامپیوتر تا روز ثبت نام و یا در زمان حذف و اضافه در برنامه گنجانده خواهد شد.

3- درس زبان تخصصی در نیمسال اول ارایه نمی شود و در نیمسالهای آتی با تعداد گروه بیشتر ارایه خواهد شد.

واحد جایگزین برای دانشجویان ورودی 93 متعاقباً از طریق گروه اعلام خواهد شد.