نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار معاون و تعدادی از کارشناسان شرکت فولاد اکسین با گروه مواد دانشکده مهندسی

دیدار معاون و تعدادی از کارشناسان شرکت فولاد اکسین با گروه مواد دانشکده مهندسی


دیدار معاون و تعدادی از کارشناسان شرکت فولاد اکسین با گروه مواد دانشکده مهندسی

معاون و تعدادی از کارشناسان ارشد شرکت فولاد اکسین جهت راه اندازی "مرکز تحقیقات نورد" در گروه مواد دانشکده مهندسی در این دانشکده حضور پیدا کردند و طی جلسه ای با اعضای گروه مواد و مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه توافقنامه پیشنهادی را مورد بررسی قرار دادند. در صورت نهایی شدن این توافق مرکز تحقیقات نورد به عنوان دومین مرکز تحقیقاتی گروه مواد که تشکیل آن در برنامه پنجساله آن گروه پیش بینی شده بود بزودی راه اندازی می شود