نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خلاصه فعالیت های انجام شده در طول سال اول ، برنامه پنج ساله

خلاصه فعالیت های انجام شده در طول سال اول ، برنامه پنج ساله


خلاصه فعالیت های انجام شده در طول سال اول ، برنامه پنج ساله

مدیریت دانشکده مهندسی بر اساس اصل پاسخگویی، معتقد است که کلیه آحاد دانشکده باید به طور منظم در جریان فعالیت های انجام گرفته برای تحقق اهداف برنامه پنجساله قرار گیرند. بر همین اساس، خلاصه فعالیت های انجام شده در طول سال اول برنامه (از مهر 1392 لغایت مهر 1393) به استحضار عموم می رسد. امید است که با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ما را در انجام وظایف محوله یاری فرمایید.
                          جهت دریافت فایل PDF بر روی فایل الحاقی کلیک نمایید