نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خریداری 15 دستگاه کامپیوتر جدید و جایگزینی با سیستم های قدیمی در دانشکده

خریداری 15 دستگاه کامپیوتر جدید و جایگزینی با سیستم های قدیمی در دانشکده


خریداری 15 دستگاه کامپیوتر جدید و جایگزینی با سیستم های قدیمی در دانشکده


به منظور تقویت و بازسازی تدریجی تجهیزات سخت افزار کامپیوتری دانشکده، 15 دستگاه کامپیوتر جدید خریداری و جایگزین سیستم های قدیمی موجود در دانشکده گردیدند. از این تعداد 5 دستکاه کامپیوتر برای استفاده در سایت گروه کامپیوتر و 10 دستگاه نیز برای سایت کامپیوتر دانشکده در نظر گرفته شده اند. لازم بذکر است که قسمت اعظم کامپیوتر های خریداری شده، از محل پژوهانه مازاد اعضای هیات علمی که با پیگیری معاونت پژوهشی دانشکده تجمیع و پرداخت شده بودند تامین اعتبار گردیدند.