نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع کارشناسی ارشد


جلسه دفاع کارشناسی ارشد


برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه جناب آقای ایمان اسماعیل زاده با موضوع " سیستم باز شناسی حالات چهره " استاد راهنما جناب آقای دکتر علوی در تاریخ 1395/04/22