نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییرات برنامه درسی نیم سال دوم 96- 95 گروه برق پس از انتخاب واحد

تغییرات برنامه درسی نیم سال دوم 96- 95 گروه برق پس از انتخاب واحد


تغییرات برنامه درسی نیم سال دوم 96- 95 گروه برق پس از انتخاب واحد


 

 

تغییرات برنامه درسی نیم سال دوم 96- 95 گروه برق پس از انتخاب واحد

 

1-     آز الکترونیک گروه 3 دوشنبه 10- 8 حذف گردید.

2-     آز الکترونیک گروه 1 چهارشنبه 10- 8 حذف گردید.

3-     آز سیستم های کنترل خطی گروه 2 چهارشنبه 16- 14 حذف گردید.

4-     آز سیستم های کنترل خطی گروه 4 دوشنبه 16- 14 حذف گردید.

5-     آز سیستم های دیجیتال گروه 1 چهارشنبه 10- 8 حذف گردید.

6-     آز ماشین های الکتریکی 1 گروه 3 سه شنبه 12- 10 حذف گردید.

7-     ماشین های الکتریکی1 گروه 2 یکشنبه 17:30- 16 و سه شنبه 17:30- 16 حذف گردید.

8-     آز مدارهای مخابراتی گروه 2 چهارشنبه 12- 10 حذف گردید.

9-     الکترونیک1 گروه 1 یکشنبه 16- 14 حذف گردید.

10- احتمال مهندسی گروه 1 سه شنبه 18- 16 و چهارشنبه 19- 18 حذف گردید.

11- مدارهای الکتریکی 2 گروه 2 دوشنبه 9:30- 8 و چهارشنبه 17:30- 16 حذف گردید.

12- الکترونیک قدرت2 حذف گردید.

13- کنترل محرکه های الکتریکی حذف گردید.

14- آز الکترونیک گروه 5 چهارشنبه 12- 10 مدرس خانم مهندس شایگان اضافه گردید.

15- آز کنترل صنعتی گروه 1 روز دوشنبه 16- 14 مدرس دکتر موسی پور اضافه گردید.

16- آز الکترونیک 3 گروه 1 روز شنبه 12- 10 مدرس از دکتر فرشیدی به خانم مهندس شایگان تغییر یافت.

    17- ظرفیت همه کلاس ها به پنجاه نفر افزایش یافت.
    18-   آز فشارقوی گروه 1 روز شنبه 10- 8 مدرس دکتر صنیعی اضافه گردید.
    19-     درس FPGA جایگزین درس طراحی سیستم های ریز پردازنده ای با همان ساعت مدرس دکتر صیفی کاویان گردید.