نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تصویب دو مقطع تحصیلی جدید در دانشکده مهندسی

تصویب دو مقطع تحصیلی جدید در دانشکده مهندسی


تصویب دو مقطع تحصیلی جدید در دانشکده مهندسی

 
در راستای اجرای برنامه پنجساله دانشکده مهندسی و جهت تامین نیازهای بخش قابل توجهی از صنایع استان و بخصوص صنعت نفت، در جلسه شورای دانشگاه راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت گرایش حفاری در گروه مکانیک و مقطع کارشناسی ارشد رشته مواد گرایش خوردگی مورد تصویب قرار گرفت. در صورت تصویب نهایی این رشته ها در دفتر گسترش آموزش عالی، دانشکده مهندسی از سال آینده در رشته های مذکور اقدام به جذب دانشجو خواهد نمود