نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری یک جلسه غیر رسمی با حضور آقای مهندسی مهدی چمران عضو و رییس سابق شورای شهر تهران با گروه معماری

برگزاری یک جلسه غیر رسمی با حضور آقای مهندسی مهدی چمران عضو و رییس سابق شورای شهر تهران با گروه معماری


برگزاری یک جلسه غیر رسمی با حضور آقای مهندسی مهدی چمران عضو و رییس سابق شورای شهر تهران با گروه معماری

آقای مهندس مهدی چمران عضو و رییس سابق شورای شهر تهران برای برگزاری یک جلسه غیررسمی با گروه معماری روز دوشنبه 18/9/92 در محل جدید استقرار گروه با اعضای گروه ملاقات و گفتگو نمودند