نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دو همایش مهم در دانشکده مهندسی در آینده نزدیک

برگزاری دو همایش مهم در دانشکده مهندسی در آینده نزدیک


برگزاری دو همایش مهم در دانشکده مهندسی در آینده نزدیک

با تصویب هیات رییسه دانشگاه، دانشکده مهندسی در آینده نزدیک شاهد برگزاری دو همایش مهم خواهد بود که یکی در زمینه فناوری جوش و دیگری در رابطه با مقررات ملی ساختمان می باشد. برگزاری همایش اول بعهده گروه مواد خواهد بود و همایش دوم نیز به صورت مشترک توسط گروه های معماری و عمران برگزار خواهد شد