نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه دفاعیه های کارشناسی ارشد بهمن ماه 1394

برنامه دفاعیه های کارشناسی ارشد بهمن ماه 1394


برنامه دفاعیه های کارشناسی ارشد بهمن ماه 1394

ردیف

نام دانشجو

استاد راهنما

داوران

تاریخ

1

محمدامین حفیظی مکان

دکتر باهوش

دکتر  بهبهانی نژاد دکتر بحرینیان

4/11/94 ساعت  10

2

عباس کاغذیان

دکتر حاج نایب

دکتر رضا مسلمانی دکتر امین یاقوتیان

5/11/94 ساعت  14

3

روزبه رشیدی

دکتر حاجی دولو

دکتر عزیز عظیمی دکتر علیرضا دنه دزفولی

5/11/94 ساعت  14

4

ابراهیم زبیدی

دکتر باهوش

دکتر عزیز عظیمی دکتر بحرینیان

6/11/94 ساعت  10

5

حمیدرضا فروزنده

دکتر علی حاج نایب

دکتر شاپور مرادی دکتر حمید محمدصدیقی

7/11/94 ساعت  10

6

بهنام قدرتی

دکتر امین یاقوتیان

دکترعلی ولی پورچهارده چریک- دکتر علیرضا نعیمی فرد

3/11/94 ساعت  13

7

فاطمه آذر

دکتر نقره آبادی

دکتر  بهبهانی نژاد دکتر محمدرضا صفاریان

7/11/94 ساعت  15

8

بهمن پروندار اسدالهی

دکترمحمد شیشه ساز

دکتر0 سیدرکنی زاده-دکترعلی ولی پورچهارده چریک

6/11/94 ساعت  10

9

مصطفی حسینیان

دکتر شاپور مرادی

دکتر علی حاج نایب دکتر کورش حیدری شیرازی

6/11/94 ساعت  13

10

مهدی منصوری

دکتر سالم بعنونی

دکتر مرتضی بهبهانی نژاد دکتر علیرضا دنه دزفولی

3/11/94 ساعت  16

11

مهرنوش تارمیغ

دکتر  بهبهانی نژاد

دکتر رضا باهوش کازرونی دکتر مازیار چنگیزیان

6/11/94 ساعت  15

12

آیسا شریفی

دکتر قنبرزاده

دکتر علی حاج نایب دکتر علیرضا نعیمی فرد

7/11/94 ساعت  14