نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول 94-93

برنامه انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول 94-93


برنامه انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول 94-93

انتخاب واحد

یکشنبه 93/6/16 ورودی های 89 و قبل از آن
دوشنبه 93/6/17 ورودی های 90
سه شنبه 93/6/18 ورودی های 91
چهارشنبه 93/6/19 ورودی های 92

ثبت نام ورودهای 93 پس از اعلام نتایج

حذف و اضافه

 یکشنبه  93/6/30  ورودی های 89 و قبل از آن
 دوشنبه  93/6/31  ورودی های 90
 سه شنبه  93/7/1  ورودی های 91
 چهارشنبه  93/7/2  ورودی های 92 و 93