نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی راه های تسریع راه اندازی پژوهشکده ICT

بررسی راه های تسریع راه اندازی پژوهشکده ICT


بررسی راه های تسریع راه اندازی پژوهشکده ICT

در جلسه ای که با حضور نماینده پژوهشگاه ICT وزارت مخابرات و فناوری اطلاعات و نماینده مخابرات استان در محل دانشکده مهندسی برگزار شد، راههای تسریع راه اندازی پژوهشکده ICT بررسی شد و تصمیمات مقتضی در این رابطه اتخاذ گردید. شایان ذکر است که بر اساس تفاهم نامه مبادله شده که در طی سال جاری با وزیر محترم مخابرات و فناوری اطلاعات به امضا رسید، ایجاد پژوهشکده ICT با محوریت دانشکده مهندسی به تصویب رسیده بود