نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید آقای دکتر فرازمند معاون محترم اداری و مالی دانشگاه از بخش های مختلف دانشکده مهندسی

بازدید آقای دکتر فرازمند معاون محترم اداری و مالی دانشگاه از بخش های مختلف دانشکده مهندسی


بازدید آقای دکتر فرازمند معاون محترم اداری و مالی دانشگاه از بخش های مختلف دانشکده مهندسی

آقای دکتر فرازمند معاون محترم اداری و مالی دانشگاه به همراه تعدادی از مدیران حوزه معاونت اداری و مالی از بخش های مختلف دانشکده مهندسی بازدید و اوضاع دانشکده را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند. در این بازدید مهمترین خواسته هایی که از سوی دانشکده مطرح شد عبارت بودند از:

لزوم تجهیز بخش جدید معماری

تکمیل زیر ساخت و ارتقای شبکه اینترنت دانشکده

انجام تعمیرات مورد نیاز دانشکده در قسمت های مختلف و استفاده از برخی فضاهای غیرمفید فعلی

تامین تعداد زیادی کولر برای قسمتهای مختلف دانشکده بخصوص برای راهروها

بازسازی تابلوهای اصلی و افزایش ظرفیت آنها به گونه ای که ظرفیت تامین برق کولرهای اضافه شده اخیر را داشته باشد

 لزوم تسریع در ساخت ساختمان جدید دانشکده

در این بازدید معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه بر تامین نیازهای دانشکده در حد مقدورات تاکید نموده و قول مساعد همکاری دادند

• اعضای هیات علمی گروه های عمران و معماری از ساختمان در حال احداث دانشکده عمران و معماری بازدید و از نزدیک با روند اجرای پروژه آشنا شدند. بر اساس پیش بینی های صورت گرفته انتظار می رود که در صورت تداوم روند موجود، ساختمان مذکور تا قبل از پایان سال تحصیلی آینده تحویل بهره بردار گردد