نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید اعضای دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خوزستان از دانشکده مهندسی

بازدید اعضای دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خوزستان از دانشکده مهندسی


بازدید اعضای دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خوزستان از دانشکده مهندسی

اعضای دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان امروز از دانشکده مهندسی بازدید و از نزدیک عملکرد دانشکده را مورد ارزیابی قرار دادند. اعضای شرکت کننده در این بازدید ضمن تاکید بر نقش و جایگاه دانشکده مهندسی در دانشگاه و در استان خوزستان، خواهان ارتباط گسترده تر صنایع استان با این دانشکده در جهت رشد و ارتقاء فعالیت های آموزشی و پژوهشی آن شدند