نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب ریاست بسیج اساتید استان خوزستان

انتصاب ریاست بسیج اساتید استان خوزستان


انتصاب ریاست بسیج اساتید استان خوزستان

جناب آقای دکتر رضاکیانی نژاد عضوهیات علمی گروه برق و رئیس بسیج اساتید دانشگاه شهید چمران، به ریاست بسیج اساتید استان خوزستان منصوب شدند. ضمن تبریک، توفیق روز افزون را برای ایشان در سمت جدید آرزومندیم