نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران به عنوان نائب رئیس انجمن علمی کامپوزیت ایران

انتخاب عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران به عنوان نائب رئیس انجمن علمی کامپوزیت ایران


انتخاب عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران به عنوان نائب رئیس انجمن علمی کامپوزیت ایران


با برگزاری انتخابات انجمن علمی کامپوزیت ایران، اعضای هیات مدیره انجمن برای دوره دوم مشخص شدند. مطابق با اعلام انجمن علمی کامپوزیت ایران، اعضاء منتخب هیات مدیره و مسئولیتهای هر یک از آنان به شرح ذیل است:


  • رئیس هیات مدیره: دکتر محمد حسین بهشتی (پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران)
  • نائب رئیس هئیت مدیره: دکتر رضا مسلمانی (دانشگاه شهید چمران اهواز)
  • خزانه‌دار انجمن: دکتر فتح‌اله طاهری بهروز (دانشگاه علم و صنعت ایران)
  • مسئول کمیته آموزش و دانش افزایی: دکتر محمد حیدری رارانی (دانشگاه اصفهان)
  • مسئول کمیته روابط داخلی و بین‌الملل: دکتر رهام رفیعی (دانشگاه تهران)
  • مسئول کمیته ارتباط با صنعت: دکتر مجید جمال امیدی (دانشگاه مالک اشتر)
  • مسئول کمیته استاندارد: دکتر مجید صفرآبادی فراهانی (دانشگاه تهران)