نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب آقای دکتر اکبری زاده به عنوان عضوی از هیئت مدیره ی انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران

انتخاب آقای دکتر اکبری زاده به عنوان عضوی از هیئت مدیره ی انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران


انتخاب آقای دکتر اکبری زاده به عنوان عضوی از هیئت مدیره ی انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران

در انتخابات دوره سوم انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران که روز یکشنبه مورخ 18 آبان ماه در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار گردید، آقای دکتر اکبری زاده به عنوان عضوی از هیئت مدیره ی انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران انتخاب شدند.