نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آمار نهایی دانشجویان ورودی جدید دانشکده در سال تحصیلی 95-94

آمار نهایی دانشجویان ورودی جدید دانشکده در سال تحصیلی 95-94


آمار نهایی دانشجویان ورودی جدید دانشکده در سال تحصیلی 95-94

آمار نهایی دانشجویان ورودی جدید دانشکده در سال تحصیلی 95-94 از سوی اداره آموزش دانشکده اعلام شد. بر اساس این آمار، در گرایش های مختلف کارشناسی جمعا 302 نفر ، در کارشناسی ارشد 182 نفر و در دوره های دکتری جمعا 28 نفر دانشجوی جدید ثبت نام نموده اند. لازم بذکر است که تعداد دانشجویان ورودی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در سال تحصیلی 94-93 به ترتیب برابر 263 ، 227 و 36 نفر بوده اند. این امر حاکی از آنست که جذب دانشجو در دوره های کارشناسی با 15 درصد افزایش و در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب با 15 و 22 درصد کاهش همراه بوده است. جدول کامل جمعیت دانشجویی دانشکده در اینجا قابل مشاهده است