اعضای هیأت علمی مهندسی برق

اعضای هیأت علمی مهندسی برق


مهندسی برق - گرایش الکترونیک

دکتر عبدالنبی کوثریان

دانشیار

akovsarian@yahoo.com

http://engg.scu.ac.ir/kosarian

دکتر ابراهیم فرشیدی

استاد

farshidi@scu.ac.ir

http://engg.scu.ac.ir/farshidi

دکتر محمد سروش

دانشیار

m.soroosh@scu.ac.ir

http://engg.scu.ac.ir/soroosh

دکتر کریم انصاری اصل

استادیار

karim.ansari@scu.ac.ir

http://engg.scu.ac.ir/ansari-asl

دکتر یوسف صیفی کاویان

دانشیار

y_s_kavian@hotmail.com

http://engg.scu.ac.ir/saifekaviyane

دکتر هومان کعبی

استادیار
 

http://engg.scu.ac.ir/kaebi

دکتر غلامرضا اکبری زاده

استادیار

g.akbari@scu.ac.ir

http://engg.scu.ac.ir/akbari

دکتر نوید علائی شینی

استادیار

n.alaei@scu.ac.ir

http://engg.scu.ac.ir/alaei

 

مهندسی برق - گرایش قدرت

 

 

 

 

 

دکتر محمود جورابیان

استاد

mjoorabian@scu.ac.ir

http://engg.scu.ac.ir/jourabian

دکتر سید قدرت اله سیف السادات
استاد

Seifossadat@yahoo.com

http://engg.scu.ac.ir/seifossadat

دکتر الهه مشهور

استادیار

e.mashhour@scu.ac.ir

http://engg.scu.ac.ir/mashhour

دکتر محسن صنیعی

دانشیار

mohsen.saniei@gmail.com

http://engg.scu.ac.ir/saniei

 

 

دکتر علیرضا صفاریان

استادیار

a.saffarian@scu.ac.ir

http://engg.scu.ac.ir/saffarian

 

 

مهندس سعید نمازی

مربی

sd_namazie@scu.ac.ir

http://engg.scu.ac.ir/namazi

 

مهندس مهرداد کرامت زاده

مربی

mdkeramatzadeh@yahoo.com

http://engg.scu.ac.ir/keramatzadeh
 

 

 

 

مهندسی برق - گرایش مخابرات

 

 

دکتر علی مراد محمودی

استادیار

a.mahmoudi@scu.ac.ir

http://engg.scu.ac.ir/mahmoudi

دکتر احسان نامجو

استادیار

http://engg.scu.ac.ir/namjoo

مهندس فریبا افتخار

مربی

fariba_eftekhar@yahoo.com

http://engg.scu.ac.ir/eftekhar

مهندس شهرزاد عجبی

مربی

ajabi_shz@yahoo.com

http://engg.scu.ac.ir/ajabi

 

مهندسی برق - گرایش کنترل

 

 

 

دکتر سید سعیداله مرتضوی

دانشیار

mortazavi_s@scu.ac.ir

http://engg.scu.ac.ir/mortazavi

دکتر سید سجاد موسی پور

استادیار

s.moosapour@scu.ac.ir

http://engg.scu.ac.ir/moosapour

 

 

 

اساتید بازنشسته

 

دکتر مرتضی رزاز

دانشیار

razaz_m@scu.ac.ir

http://engg.scu.ac.ir/razaz

دکتر علی سعیدیان

استادیار


دکتر رضا کیانی نژاد

دانشیار

reza.kiani@scu.ac.ir

http://engg.scu.ac.ir/kianenijad

 

 

 

درگذشتگان

 

درگذشتگان

     
     
مرحوم دکتر شیبانی مرحوم مهندس منصور کمری