نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقاء مرتبه علمی دکتر صیفی کاویان

ارتقاء مرتبه علمی دکتر صیفی کاویان


ارتقاء مرتبه علمی دکتر صیفی کاویان


آقای دکتر یوسف صیفی کاویان عضو هیات علمی گروه برق و مدیر پژوهشکده آب و انرژی، به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.