نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقاء مرتبه علمی دو عضو هیات علمی گروه مکانیک

ارتقاء مرتبه علمی دو عضو هیات علمی گروه مکانیک


ارتقاء مرتبه علمی دو عضو هیات علمی گروه مکانیک


ارتقاء مرتبه علمی استاد تمامی آقای دکتر شاپور مرادی و آقای دکتر مرتضی بهبهانی نژاد را به این عزیزان و گروه مکانیک تبریک عرض نموده و برای این عزیزان موفقیت های روز افزون آرزومندیم