نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقاء مرتبه علمی دونفر از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی

ارتقاء مرتبه علمی دونفر از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی


ارتقاء مرتبه علمی دونفر از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی


آقای دکتر یوسف صیفی کاویان عضو هیات علمی گروه برق و مدیر پژوهشکده آب و انرژی، به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند. همچنین آقای دکتر بهنام لطفی عضو هیات علمی گروه مواد نیز به مرتبه دانشیاری ارتقاء پیدا کردند. مدیریت دانشکده مهندسی ضمن تبریک صمیمانه به این همکاران، توفیقات روز افزون آنها را در پیشبرد اهداف آموزشی- پژوهشی دانشکده آرزومند می باشد