نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر مرادی

ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر مرادی


ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر مرادی


ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر شاپور مرادی به درجه استاد تمامی را به ایشان و گروه مکانیک تبریک عرض نموده و برای ایشان موفقیت های روز افزون آرزومندیم