نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر فرشیدی به درجه استادی

ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر فرشیدی به درجه استادی


ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر فرشیدی به درجه استادی

در جلسه 95/11/2 هیأت ممیزه دانشگاه شهید چمران، آقای دکتر ابراهیم فرشیدی به مرتبه استادی ارتقاء پیدا کردند .
مدیریت، اعضاء هیأت علمی و کارکنان گروه برق، این ارتقاء را به آقای دکتر فرشیدی تبریک می گویند و موفقیت های بیشتر علمی را برای ایشان آرزومندیم