نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر بهبهانی نژاد

ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر بهبهانی نژاد


ارتقاء مرتبه علمی آقای دکتر بهبهانی نژاد


ارتقاء مرتبه علمی آقای دکترمرتضی بهبهانی نژاد به درجه استاد تمامی را به ایشان و گروه مکانیک تبریک عرض نموده و برای ایشان موفقیت های روز افزون آرزومندیم