نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین مهلت ارائه طرح نهایی

آخرین مهلت ارائه طرح نهایی


آخرین مهلت ارائه طرح نهایی

به اطلاع دانشجویان محترم درس طرح نهایی می رساند، آخرین مهلت ارائه طرح نهایی یکشنبه 5 دیماه 1395 می باشد، بدیهی است در صورت عدم ارائه پروژه تا تاریخ فوق، شخص دانشجو مسئول عواقب آن خواهد بود.