فرم ها و آیین نامه های گروه مهندسی کامپیوتر

فرم ها و آئین نامه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه دروس ارایه شده نیمسال دوم 98 دانلود (156.6k)
سرفصل دروس دوره کارشناسی دانلود (11,954.8k)
فرم ارزیابی پروژه کارشناسی صفح 2 دانلود (1,517.8k)
فرم ارزیابی پروژه کارشناسی صفحه 1 دانلود (730.5k)