فرم ها و آیین نامه های گروه مهندسی کامپیوتر

فرم ها و آئین نامه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه ی درسی مهندسی کامپیوتر ورودی های 1402 به بعد دانلود (12,985.9k)
فرم ارزیابی پروژه کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر دانلود (196.6k)
chart 1401 دانلود (9,090.0k)
برنامه دروس ارایه شده نیمسال دوم 98 دانلود (156.6k)
سرفصل دروس دوره کارشناسی دانلود (11,954.8k)
فرم ارزیابی پروژه کارشناسی صفح 2 دانلود (1,517.8k)
فرم ارزیابی پروژه کارشناسی صفحه 1 دانلود (730.5k)