تماس باگروه مهندسی کامپیوتر

 

آدرس: اهواز- بلوار گلستان - دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده مهندسی - گروه کامپیوتر

مرکز تلفن دانشگاه: 9-06133226600

شماره داخلی دفتر گروه کامپیوتر : 5700