اعضای هیات علمی پیشین

 

مهندس عبدالحمید صباحی 

(بازنشسته)

 

دکتر علی اشرفی

(انتفالی به دانشگاه صنعتی اصفهان)

 

دکتر قاسم دینی

(انتقالی به دانشگاه اصفهان)

 

دکتر علی فرزادی

(انتقالی به دانشگاه صنعتی امیر کبیر)

 

دکتر مجید سببی

(عدم همکاری با دانشگاه)

 

دکتر صفری

(عدم همکاری با دانشگاه)

 

مهندس شیرین اسپیاری

(عدم همکاری با دانشگاه)